Povinné předškolní vzdělávání

1.ledna 2020  |   Michaela Macháčková  |  

Novelizace školského zákona
NOVELIZACE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA JE povinné předškolní vzdělávání dětí, kteřé dovrší 5 let věku k 31.8. v každém roce.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

1/ Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
- státní občany České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
- občany jiného členského státu EU, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší 90 dnů
- účastníky řízení o přidělění mezinárodní ochrany / viz zákon č. 323/1999 S.b, o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce je povinen vždy v den zápisu přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Zákonný zástupce může dítě přihlásit ke vzdělávání:
- v přípravné třídě základní školy
- ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
- v zahraniční škole na území České republiky, ve které také dítě může plnit povinnost předškolního vzdělávání
- k individuálnímu vzdělávání

- do státní, soukromé, církevní nebo lesní mateřské školy zapsané v rejstříku škol

Individuální vzdělávání dítěte
. pravidla individuálního vzdělávání jsou upravena v § 34b školského zákona, který je
v platnosti od 1. 1. 2017

. Individuální předškolní vzdělávání se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné

. I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát
dítětem mateřské školy

. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte, dle §34b, ods. 1
školského zákona, oznámí nejpozději 3 měsíce / konec května / před novým školním rokem ředitelce školy

. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak dítě bude
plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte doručeno ředitelce školy, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato

. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat: Jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinnosti ředitelky mateřské školy, které stanoví §34b ods. 3 školského zákona :
a/ Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
b/ mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup pro vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně termínů náhradních, které stanovuje Školní řád na konec měsíce listopadu.

Povinnosti zákonného zástupce
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte k ověření / § 34b ost. 3 školského zákona
Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte, kromě kompenzačních pomůcek podle § 16 ost.2, písm. d a výdajů mateřské školy, do které bylo dítě přijato.

Pokud individuální vzdělávání nesplní svůj účel, ředitelka mateřské školy ve správním řízení individuální vzdělávání ukončí, § 34b odst.7 školského zákona a dítě bude / dle volné kapacity / navštěvovat mateřskou školu, do které bylo přijato.2/ Novela školského zákona o povinném vzdělávání ukládá zákonným zástupcům nové povinnosti.
. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na dobu školních prázdnin, ale možnost účasti vzdělávání tím není dotčena.

Způsoby omlouvání a uvolňování pro povinnou předškolní docházku.

Omlouvání pro stravování se řídí pravidly pro celou mateřskou školu.

Omlouvání docházky pro povinné předškolní vzdělávání.

- zákonný zástupce má povinnost: a/ zajistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy

b/ o uvolnění na 1-3 dny požádá třídní učitelku, která toto

zaznamená do Omluvného listu.

c/ o uvolnění na více dní/ozdravný pobyt/

požádá písemně ředitelku školy před stanoveným

termínem uvolnění!

. Vždy je nutné omluvit dítě ze stravy den předem, a to nejpozději do 8.30 hod na následující dny.
. Kontakty pro omluvy jsou uvedeny na našem webu.

PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ ÚČAST NA VZDĚLÁVÁNÍ NEJMÉNĚ 4 HODINY DENNĚ.

Kalendář akcí

Dnes je 20. května 2024 a svátek má Zbyšek.

Sluníčka
Kytičky
Žabky
Rybičky
Motýlci
Berušky
Veverky
Koťata
Včelky
Ptáčci

Základní informace

Název školy:Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927
Ředitelka školy:Lenka Štěpánková
Adresa:Za Nadýmačem 927/3
IČ:45248273
E-mail:reditelka@msuhrineves.cz
Web:https://www.msuhrineves.cz
Datová schránka:p2d3ff7
Bankovní účet:6530083349/0800
Zřizovatel:Městská část Praha 10
Městská část Praha 10

Mapa

Mapa